ค้นหาทุกอย่างในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week121
mod_vvisit_counterLast week234
mod_vvisit_counterThis month499
mod_vvisit_counterLast month887
mod_vvisit_counterAll days62404

          

  

        เป้าประสงค์ (Goal)

                เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวิสัยทัศน์  และภารกิจ โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 
      จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

            
        1.เด็กปฐมวัยมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
                   2.
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
                    3.
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และคิดอย่างสร้างสรรค์
                    4.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
                    5.นักเรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ในทุกกลุ่มวิชา
                     6.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและชุมชนได้
                     7.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา
                     8.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  มีความรักตนเอง  รักท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็๋นไทย  ภูมิปัญญาและปฏิิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม
                     9.นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดสารเสพติด  อบายมุข  และการล่วงละเมิดทางเพศ
                     10.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของชาติไม่ต่ำกว่าระดับดี
                     11.ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพและมีคุณลักษณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

 

         

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 07:25 น.)