ค้นหาทุกอย่างในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week120
mod_vvisit_counterLast week234
mod_vvisit_counterThis month498
mod_vvisit_counterLast month887
mod_vvisit_counterAll days62403

 

 

         

    พันธกิจ  (Mission)                         
               1.ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
               2.สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น  สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  มีจิตสาธารณะ  สำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน
               3.ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ
               4.มีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสอดคล่้องกับหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบล
              
 5.จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฏกระทรวง
               6.ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษา  ชุมชน  และองค์กรอื่น ๆ  อย่างสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 07:41 น.)